Bailey and Potter, CPA
erasmusplus
 

zapraszamy na

DZIEŃ OTWARTY

25 maj 10.00 - 16.00

 

Dlaczego MICKIEWICZ?


M

jak MATURA, do której będziesz miał okazję się tu dobrze przygotować. Od lat mamy niemal 100% zdawalność. Uczciwie jednak uprzedzamy, że w Mickiewiczu uczyć się trzeba, [przynajmniej trochę].  Dzięki systemowi punktowemu ocenianie jest bardziej sprawiedliwe i daje pełną kontrolę, dzięki czemu nie czeka Cię niemiła niespodzianka na koniec roku szkolnego. Jeśli myślisz o studiach wyższych, I LO to najlepszy wybór. Nie bez powodu jesteśmy szkołą numer jeden.

I

jak INNOWACYJNOŚĆ. W Mickiewiczu staramy się korzystać z dobrodziejstw, jakie niesie nowa technologia. Prawie wszystkie sale są wyposażone w rzutniki lub tablice multimedialne, korzystamy z programu documaster. W maju otwieramy Centrum Medialne, w ramach którego działa już nowy radiowęzeł, a będzie jeszcze telewizja, studio filmowe i wiele nowych projektów.

C

jak CIEKAWOŚĆ, którą będziesz miał okazję tu rozbudzić, angażując się w wiele inicjatyw podejmowanych w szkole, gdzie działają rozmaite kluby, koła zainteresowań, grupy teatralne, zespoły, galeria sztuki „Na piętrze”. A także biorąc udział w konkursach i olimpiadach.

K

jak KRYTYCYZM. Zwłaszcza autokrytycyzm. Znamy swoje zalety, ale widzimy również wady, z którymi staramy się walczyć. Nie chcemy być szkołą idealną, wystarczy, że będziemy dobrą. Jeśli sądzisz, że jesteś chodzącym ideałem, możesz czuć się odrobinę rozczarowany.

I

jak INSPIRACJA. Lubimy inspirować i nieustannie szukamy inspiracji. Liczymy również na Ciebie, że dzięki Twej pomysłowości i chęci do działania wniesiesz do naszej szkolnej rzeczywistości nową jakość.

E

jak EUROPEJSKOŚĆ. Wartości istotne dla naszej cywilizacji krzewimy dzięki nauczaniu języków obcych: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i łaciny. Od lat bierzemy udział w projektach unijnych. Aktualnie współpracujemy z Włochami, Czechami, Rumunią i Turcją w ramach programu Erasmus+ i bierzemy udział w wymianie międzynarodowej.

W

jak WSZECHSTRONNOŚĆ. Dzięki nauce w jednej z czterech klas: teatralno-filmowej, dziennikarsko-językowej, politechnicznej i medycznej wrota uniwersytetu, politechniki, akademii medycznej, teatralnej czy ASP staną przed Tobą otworem. „W” to również współpraca z wieloma ośrodkami akademickimi, patronat Politechniki, wiele wykładów i warsztatów w WST, SWPS, UŚ.

I

jak INDYWIDUALIZACJA. Na wielu lekcjach pracujemy metodą projektu, która pozwala na swobodę w wyborze tematu i doborze materiału. Niektórzy uczniowie są objęci tutoringiem i pod opieką wybranych nauczycieli pogłębiają swoje zainteresowania, przygotowują się do konkursów i olimpiad. Wielu korzysta również z indywidualnego toku nauczania.

Cz

jak CZŁOWIEK. W Mickiewiczu widzimy w naszych uczniach ludzi, a i oni często odwdzięczają się nam, dostrzegając, że nauczyciel też człowiek. Dzięki temu w szkole panuje dobra atmosfera. Bardzo cenimy tu wszelkie działania charytatywne i pracę w ramach wolontariatu. Staramy się przygotować nie tylko do matury, ale i do dorosłego życia. Nie mamy ambicji bycia kuźnią geniuszy, wolelibyśmy kształtować myślących samodzielnie, niezależnych, młodych ludzi.

 

Masz uwagi co do funkcjonowania strony, napisz do mnie:
mirekzimala@gmail.com

Dane...

Dyrektor
mgr Leszek Dytkowski

Wicedyrektor
mgr Urszula Grzyśka

41-700 Ruda Śląska
ul. Adama Mickiewicza 15
tel/fax (032) 2 481 601

mickiewiczruda@op.pl

FUNDUSZ RADY RODZICÓW
nr konta:

64 1050 1331 1000 0022 6857 4643

Nip.  641-22-83-571

Regon: 277 492 304

ZAPRASZAMY

Regulamin wycieczek...

Regulamin wyjazdów szkolnych obowiązujący w 
Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Adama Mickiewicza
w Rudzie Śląskiej

 • Warunki i sposób organizowania przez publiczne szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki oraz obowiązki kierownika i opiekunów grup reguluje Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001r. (Dz. U. z 2001r. Nr 135, poz. 1516).
 1. Warunki bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne reguluje Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 1997r. (Dz. U. Nr 57 z 1997r. poz. 358).
 2. Obowiązki uczestnika wyjazdu:
  • znajomość celów poznawczo – dydaktycznych wyjazdu i uczestnictwo w ich realizacji;
  • akceptacja programu i regulaminu wyjazdu (w formie pisemnej);
  • znajomość i przestrzeganie Statutu i regulaminów szkoły, regulaminu wyjazdów, regulaminów miejsc zakwaterowania i innych;
  • przestrzegania prawa kraju do którego wyjazd jest organizowany;
  • przestrzegania zasad kulturalnego zachowania i godnego reprezentowania szkoły poza jej terenem, w szczególności:
  • zakaz palenia tytoniu, posiadania i spożywania alkoholu i jakichkolwiek innych środków odurzających;
  • przestrzegania godzin ciszy nocnej w miejscu zakwaterowania i w czasie podróży;
  • utrzymywania czystości w środku transportu oraz miejscu zakwaterowania;
  • przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny;
  • dbałość o utrzymywanie porządku w miejscach użyteczności publicznej, a także troska o środowisko w trakcie pieszych wędrówek;
  • przestrzeganie zasad współpracy w zespole i pomocy koleżeńskiej;
  • bezwzględne, poprzedzające wyjazd poinformowanie kierownika wyjazdu o ewentualnych chorobach (w szczególności przewlekłych), dolegliwościach i związanych z nimi zaleceniami lekarza oraz o zażywanych lekach;
  • nie pozostawianie bagażu bez opieki w miejscach publicznych;
  • aktywne włączanie się w zajęcia organizowane przez opiekunów;
  • zakaz samowolnego oddalania się od grupy, opuszczania miejsca zakwaterowania bez uzyskania zgody opiekuna;
  • dbałość o posiadanie i powierzone mienie oraz sprzęt będący własnością uczestnika lub stanowiący wyposażenie obiektu. Wszelkie koszty wynikające ze zniszczeń dokonanych przez uczestnika ponosi sam uczestnik bądź jego prawni opiekunowie;
  • w przypadku nieprzestrzegania regulaminu kierownik może podjąć decyzję o skróceniu wyjazdu dla uczestnika bądź wszystkich uczestników wycieczki i powrocie do szkoły;
  • dostarczenie kierownikowi wyjazdu we wskazanym przez niego terminie zgody ustawowych opiekunów ucznia na udział w wyjeździe oraz ich oświadczenia o wyrażeniu zgody na udzielenie pomocy lekarskiej w przypadku zaistniałej potrzeby;
 1. W wyjazdach o charakterze sportowo – rekreacyjnym (wyjazdy narciarskie, rajdy górskiej nizinne, wycieczki rowerowe, spływy kajakowe, rejsy żeglarskie i inne imprezy turystyki kwalifikowanej) mogą brać udział osoby zwolnione z zajęć wychowania fizycznego i innych imprez sportowo – turystycznych za zgodą rodziców.
 2.  W wyjazdach szkolnych nie mogą brać udziału osoby, których stan zdrowia bądź zdiagnozowana choroba stwarzają możliwość wystąpienia zagrożenia  życia uczestnika a udzielenie pierwszej pomocy wykracza poza możliwości opiekuna sprawującego opiekę w trakcie wyjazdu;
 3. w przypadku uczniów przewlekle chorych do zgody ustawowych opiekunów na wyjazd ucznia należy dołączyć opinię lekarza;
 4. W przypadku ograniczenia zwolnienia lub innych przypadkach decyzję o wyjeździe ucznia podejmuje dyrektor szkoły po konsultacji z lekarzem lub ustawowymi opiekunami ucznia na ich pisemny wniosek;
 5.   W przypadku konieczności używania specjalistycznego sprzętu ( narciarskiego, snowboardowego, alpinistycznego, do nurkowania itp.), który nie jest własnością szkoły za jego stan techniczny i spełniane wymogi bezpieczeństwa odpowiadają uczestnicy lub ich opiekunowie prawni.
 6. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu przez uczestników wyjazdu zostaną wobec nich wyciągnięte konsekwencje zgodnie ze Statutem Szkoły włącznie z możliwością dyscyplinarnego usunięcia uczestnika z udziału w dalszej części wyjazdu. W przypadku decyzji dyscyplinarnego usunięcia z wyjazdu opiekunowie prawni są zobowiązania do zorganizowania opieki na czas powrotu oraz pokrycia wszelkich związanych z tym kosztów.
 7. W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2013r.