Bailey and Potter, CPA
erasmusplus
 

zapraszamy na

DZIEŃ OTWARTY

25 maj 10.00 - 16.00

 

Dlaczego MICKIEWICZ?


M

jak MATURA, do której będziesz miał okazję się tu dobrze przygotować. Od lat mamy niemal 100% zdawalność. Uczciwie jednak uprzedzamy, że w Mickiewiczu uczyć się trzeba, [przynajmniej trochę].  Dzięki systemowi punktowemu ocenianie jest bardziej sprawiedliwe i daje pełną kontrolę, dzięki czemu nie czeka Cię niemiła niespodzianka na koniec roku szkolnego. Jeśli myślisz o studiach wyższych, I LO to najlepszy wybór. Nie bez powodu jesteśmy szkołą numer jeden.

I

jak INNOWACYJNOŚĆ. W Mickiewiczu staramy się korzystać z dobrodziejstw, jakie niesie nowa technologia. Prawie wszystkie sale są wyposażone w rzutniki lub tablice multimedialne, korzystamy z programu documaster. W maju otwieramy Centrum Medialne, w ramach którego działa już nowy radiowęzeł, a będzie jeszcze telewizja, studio filmowe i wiele nowych projektów.

C

jak CIEKAWOŚĆ, którą będziesz miał okazję tu rozbudzić, angażując się w wiele inicjatyw podejmowanych w szkole, gdzie działają rozmaite kluby, koła zainteresowań, grupy teatralne, zespoły, galeria sztuki „Na piętrze”. A także biorąc udział w konkursach i olimpiadach.

K

jak KRYTYCYZM. Zwłaszcza autokrytycyzm. Znamy swoje zalety, ale widzimy również wady, z którymi staramy się walczyć. Nie chcemy być szkołą idealną, wystarczy, że będziemy dobrą. Jeśli sądzisz, że jesteś chodzącym ideałem, możesz czuć się odrobinę rozczarowany.

I

jak INSPIRACJA. Lubimy inspirować i nieustannie szukamy inspiracji. Liczymy również na Ciebie, że dzięki Twej pomysłowości i chęci do działania wniesiesz do naszej szkolnej rzeczywistości nową jakość.

E

jak EUROPEJSKOŚĆ. Wartości istotne dla naszej cywilizacji krzewimy dzięki nauczaniu języków obcych: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i łaciny. Od lat bierzemy udział w projektach unijnych. Aktualnie współpracujemy z Włochami, Czechami, Rumunią i Turcją w ramach programu Erasmus+ i bierzemy udział w wymianie międzynarodowej.

W

jak WSZECHSTRONNOŚĆ. Dzięki nauce w jednej z czterech klas: teatralno-filmowej, dziennikarsko-językowej, politechnicznej i medycznej wrota uniwersytetu, politechniki, akademii medycznej, teatralnej czy ASP staną przed Tobą otworem. „W” to również współpraca z wieloma ośrodkami akademickimi, patronat Politechniki, wiele wykładów i warsztatów w WST, SWPS, UŚ.

I

jak INDYWIDUALIZACJA. Na wielu lekcjach pracujemy metodą projektu, która pozwala na swobodę w wyborze tematu i doborze materiału. Niektórzy uczniowie są objęci tutoringiem i pod opieką wybranych nauczycieli pogłębiają swoje zainteresowania, przygotowują się do konkursów i olimpiad. Wielu korzysta również z indywidualnego toku nauczania.

Cz

jak CZŁOWIEK. W Mickiewiczu widzimy w naszych uczniach ludzi, a i oni często odwdzięczają się nam, dostrzegając, że nauczyciel też człowiek. Dzięki temu w szkole panuje dobra atmosfera. Bardzo cenimy tu wszelkie działania charytatywne i pracę w ramach wolontariatu. Staramy się przygotować nie tylko do matury, ale i do dorosłego życia. Nie mamy ambicji bycia kuźnią geniuszy, wolelibyśmy kształtować myślących samodzielnie, niezależnych, młodych ludzi.

 

Masz uwagi co do funkcjonowania strony, napisz do mnie:
mirekzimala@gmail.com

Dane...

Dyrektor
mgr Leszek Dytkowski

Wicedyrektor
mgr Urszula Grzyśka

41-700 Ruda Śląska
ul. Adama Mickiewicza 15
tel/fax (032) 2 481 601

mickiewiczruda@op.pl

FUNDUSZ RADY RODZICÓW
nr konta:

64 1050 1331 1000 0022 6857 4643

Nip.  641-22-83-571

Regon: 277 492 304

ZAPRASZAMY

Biblioteka...

Godziny pracy

7.30 - 15.10

 

REGULAMIN   BIBLIOTEKI SZKOLNEJ 
(MULTIMEDIALNEGO CENTRUM INFORMACYJNEGO) 
W ZSO NR 1 IM. ADAMA MICKIEWICZA W RUDZIE ŚLĄSKIEJ
I. Zadania biblioteki szkolnej:

 1. Gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie zbiorów zgodnych z poziomem i profilem szkoły i realizowanymi w niej programami nauczania.
 2. Organizowanie warsztatu informacyjnego i prowadzenie dokumentacji bibliotecznej.
 3. Kształtowanie umiejętności korzystania ze zbiorów i warsztatu informacyjnego biblioteki.
 4.   Tworzenie warunków do nabywania umiejętności wykorzystywania technologii informacyjnej    przy wyszukiwaniu i selekcjonowaniu  informacji.
 5. Przygotowanie użytkowników do samokształcenia i edukacji ustawicznej.
 6. Promowanie czytelnictwa, kształtowanie kultury czytelniczej poprzez różnorodne formy    upowszechniania czytelnictwa.
 7. Rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów.
 8.    Rozwijanie u uczniów wrażliwości kulturowej i społecznej.
 9. Uczestniczenie w realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły.
 10.  Promowanie działalności biblioteki w środowisku szkolnym i poza szkołą.
 11.  Współpraca z nauczycielami, wychowawcami, pedagogiem i psychologiem szkolnym, uczniami, SU.
 12.  Współpraca z innymi bibliotekami, rodzicami, organizacjami wspomagającymi edukację.
 13.  Kształtowanie pozytywnego wizerunku szkoły.

II. Zasady korzystania z zasobów bibliotecznych:

 1. Biblioteka szkolna  jest  również szkolnym Multimedialnym Centrum Informacyjnym.
 2. Z biblioteki mogą korzystać wszyscy uczniowie, pracownicy  szkoły oraz rodzice uczniów naszej szkoły.
 3. Korzystanie z biblioteki jest bezpłatne.
 4. Biblioteka i czytelnia są czynne od poniedziałku do piątku. Godziny pracy są wywieszone na drzwiach do wypożyczalni.
 5. Poza godzinami pracy biblioteki czytelnicy mają możliwość korzystania z katalogu MOL online i mogą zamawiać książki przez internet.
 6. W bibliotece obowiązuje zachowanie ciszy oraz zakaz  spożywania napojów i posiłków.
 7. Ze zgromadzonych w bibliotece zbiorów można korzystać wypożyczając je do domu.
 8. Ze zbiorów znajdujących się w czytelni (księgozbiór podręczny, czasopisma) można korzystać na miejscu.
 9. Jednorazowo można wypożyczyć trzy książki na okres jednego miesiąca.
 10. W uzasadnionych przypadkach bibliotekarz  może zwiększyć liczbę wypożyczeń (np. dla olimpijczyków, uczestników konkursów przedmiotowych i uczniów klas maturalnych) oraz prolongować termin zwrotu.
 11.  Płyty CD, DVD i inne elektroniczne nośniki informacyjne mogą być wypożyczane jedynie nauczycielom do wykorzystania na terenie Szkoły.
 12.  Przekroczenie regulaminowego czasu wypożyczenia książki powoduje  zawieszenie w prawach czytelnika do czasu zwrotu zaległych książek.
 13.  Czytelnik zobowiązany jest do szanowania wypożyczonych książek, czasopism i innych wydawnictw.
 14.  Czytelnik odpowiada materialnie za zniszczenie lub uszkodzenie wypożyczonych książek. W przypadku zagubienia lub zniszczenia książki należy zakupić identyczną pozycję lub pozycję uzgodnioną z bibliotekarzem.
 15.  Książki wypożyczonej na swoje nazwisko nie można przekazywać osobom trzecim.
 16.  Na 10 dni przed zakończeniem rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych każdy czytelnik ma obowiązek oddać wszystkie wypożyczone książki i inne materiały.
 17.  Po rozliczeniu się z biblioteką istnieje możliwość wypożyczenia książek na okres wakacji, które należy zwrócić do biblioteki w pierwszych dniach nowego roku szkolnego.
 18.  Czytelnicy opuszczający szkolę zobowiązani są do przedstawienia w sekretariacie szkoły zaświadczenia (tzw. karty obiegowej) potwierdzającego stemplem biblioteki zwrot wypożyczonych materiałów.
 19.  Ustalona opłata za drukowanie wynosi  (50 groszy za stronę druku).

III. Multimedialne Centrum Informacyjne

Biblioteka szkolna jest również szkolnym Multimedialnym Centrum Informacyjnym (MCI)

 1. W godzinach pracy biblioteki wszyscy uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły i rodzice naszych uczniów mogą korzystać ze stanowiska komputerowego.
 2. Korzystanie ze stanowisk komputerowych jest bezpłatne.
 3. Stanowisko komputerowe służy do wyszukiwania informacji w sieci Internet oraz przeglądania programów edukacyjnych dostępnych w czytelni.
 4. Praca przy komputerze jest możliwa po otrzymaniu zgody nauczyciela – bibliotekarza i dokonaniu wpisu do zeszytu odwiedzin.
 5.  Zabrania się wykorzystywania komputera do przeglądania stron zawierających treści erotyczne a także inne, niezgodne z obowiązującym prawem.
 6. Korzystać można tylko z zainstalowanych programów. Zabrania się instalowania innych programów i dokonywania jakichkolwiek zmian właściwości konfiguracji komputera.
 7. Zabronione jest korzystanie z komputerów w celach zarobkowych, wykonywania czynności naruszających prawa autorskie twórców lub dystrybutorów  oprogramowania.
 8. Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputera należy niezwłocznie zgłaszać nauczycielowi – bibliotekarzowi.
 9. Za umyślne uszkodzenie sprzętu komputerowego i oprogramowania użytkownik lub jego ustawowi opiekunowie odpowiadają finansowo.
 10. W przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązujących zasad, bibliotekarz lub administrator sieci ma prawo do natychmiastowego przerwania pracy użytkownika i może nałożyć karę w postaci całkowitego lub czasowego zakazu korzystania ze stanowiska komputerowego.

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 01.09.2015 roku.